Rezervacije u hotelu se mogu obaviti lično, putem telefona ili online formulara. Osoba koja vrši rezervaciju dužna je dostaviti (ostaviti) recepciji hotela sve tražene podatke (ime i prezime, naziv firme, adresu, telefon...) kako bi rezervacija bila potpuna i važeća. Rok za potvrdu ili otkazivanje rezervacije je 24h prije dogovorenog termina dolaska/odlaska gosta.